Poniżej znajdziesz czytelniku zbiór czterdziestu hadisów qudsi. Czym są hadisy qudsi i czym różnią się od innych hadisów? We wstępie książki zatytułowanej „Czterdzieści Hadisów qudsi” opublikowanej przez: Revival of Islamic Heritage Society, Islamic Translation Centre, P.O.Box 38130, Aldahieh, Kuwejt, czytamy co następuje.

Hadisy qudsi to wypowiedzi Proroka Muhammada (pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) tak, jak zostały mu objawione przez Wszechmocnego Allaha. Hadisy qudsi  są tak nazywane, ponieważ w odróżnieniu od większości hadisów, które są Hadisami proroczymi, ich autorytet (sanad) wywodzi się nie od Proroka, ale od Wszechmocnego. Wśród licznych definicji hadisów Qudsi, opracowanych przez wczesnych uczonych, znajdujemy wypowiedz autorstwa as-Sajjid asz-Szarif al-Dżurdżani (zm. 816 r.h.) w jego słowniku „At-Tarifat”: „hadis Qudsi pochodzi, jeśli chodzi o znaczenie, od Allaha Wszechmocnego. Jeśli chodzi o sformułowanie - jest ono „autorstwa” Wysłannika Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim). Są to rzeczy, które Allah Wszechmocny zakomunikował Swemu Prorokowi poprzez objawienia lub we śnie, a on, pokój niech będzie z nim, przekazał to własnymi słowami. Koran plasuje się wyżej od hadisów qudsi, albowiem został on objawiony w określonej formie (znaczenie i forma pochodzą od Allaha)".

 


Hadis qudsi 1

Przekazał Abu Hurairah (oby Allah był z niego zadowolony): Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allah niech będą z nim) powiedział: „Kiedy Allah zrządził Stworzenie, zobowiązał się zapisując w Swej Księdze, która jest złożona (leży) przy Nim: ‚Moje miłosierdzie większe jest niż Mój gniew’”.

[Muslim, al-Buchari, an-Nasa’i i Ibn Madżah]

 


Hadis qudsi 2

Przekazał Abu Hurairah (oby Allah był z niego zadowolony): Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allah niech będą z nim) powiedział: „Allah Wszechmocny powiedział: ‚Syn Adama wyparł się Mnie i nie miał prawa tego uczynić. I urągał Mi i nie miał prawa tego uczynić. Co się tyczy wyparcia się Mnie, mówi: ‚On mnie nie stworzy ponownie tak, jak stworzył mnie po raz pierwszy (przywróci mi życie po śmierci)’, podczas kiedy jego pierwotne stworzenie jest dla Mnie tak samo łatwe jak stworzenie go na nowo. A co się tyczy jego urągań wobec Mnie, mówi: ‚Allah wziął Sobie syna’, podczas gdy Ja jestem Jedynym, Niekończącym się Schronieniem. Nie zrodziłem, ani nie zostałem zrodzony i nie ma nikogo Mi równego’”.

[al-Buchari i an-Nasa’i]

 


Hadis qudsi 3

Przekazał Zajd ibn Khalid al-Dżuhanijj (oby Allah był z niego zadowolony): Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) poprowadził naszą modlitwę poranną w al-Hudajbijah po deszczowej nocy. Kiedy Prorok (niech pokój i błogosławieństwo Allaha będą z nim) skończył, odwrócił się do ludzi i powiedział im: „Wiecie, co wasz Pan powiedział?”. Oni odpowiedzieli: „Allah i Jego Wysłannik wiedzą lepiej”. Wtedy rzekł: „Tego ranka jeden z moich sług uwierzył we Mnie i a jeden przestał wierzyć. Ten, który powiedział: ‚Został nam zesłany deszcz dzięki sile sprawczej Allaha i Jego Miłosierdziu’, ten wierzy we mnie a nie wierzy w gwiazdy(1). Ten, który powiedział: ‚Został nam zesłany deszcz dzięki takiej a takiej gwieździe’, ten nie wierzy we Mnie, a wierzy w gwiazdy”.

(1) w epoce przed-islamem Arabowie wierzyli, że deszcz powodowały ruchy gwiazd. Ten hadis zwraca uwagę, na to, iż niezależnie od bezpośredniej przyczyny zjawiska naturalnego, Allah Wszechmogący rozporządza wszystkimi rzeczami.

[al-Buchari, Malik, an-Nasa’i]

 


Hadis qudsi 4

Przekazał Abu Hurairah (oby Allah był z niego zadowolony): Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allah niech będą z nim) powiedział: „Allah powiedział: ‚Syn Adama pomstuje przeciw zmienności czasu, a Ja jestem Czasem, w Mojej Dłoni spoczywa i noc i dzień(1)’”.

[Al-Buchari; również Muslim]

(1) Jako, że Wszechmogący Rozporządza wszystkimi rzeczami, narzekanie na nieszczęścia, będące częścią Czasu jest równoznaczne z pomstowaniem na Niego.

 


Hadis qudsi 5

Przekazał Abu Hurairah (oby Allah był z niego zadowolony): Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allah niech będą z nim) powiedział: „Allah (Potężny i Najwyższy) powiedział: ‚Jestem tak bardzo samowystarczalny, że nie potrzebuję wspólnika. Jeśli ktoś wykonuje dzieła dla Mnie i dla kogoś innego, wyrzeknę się tych czynów na rzecz tego, kogo uznał za Mego wspólnika’”.

[Muslim i Ibn Madżah]

 


Hadis qudsi 6

Przekazał Abu Hurairah (oby Allah był z niego zadowolony: Słyszałem jak Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) powiedział: „Pierwszym z ludzi, którzy poddani zostaną osądowi w Dniu Zmartwychwstania będzie człowiek, który umarł jako męczennik. Przywiodą go a Allah uświadomi mu Swoje błogosławieństwa, i ten rozpozna je. (Wszechmocny) zapyta: ‚I co z nimi uczyniłeś?’. Ten odpowie: ‚Walczyłem dla Ciebie i zginąłem jako męczennik’. On powie: ‚Skłamałeś-walczyłeś po to jedynie, by mówiono (o tobie): ‚On jest odważny’. I tak mówiono’”. Wtedy wydany zostanie rozkaz, aby wleczono go twarzą, aż znajdzie się w Ogniu piekielnym. Następny będzie człowiek, który studiował nauki (religijne) i nauczał ich, który recytował Koran. Przyprowadzą go i Allah powiadomi go o Swoich łaskach, które ten rozpozna. (Wszechmocny) powie: ‚Cóż z nimi uczyniłeś?’. Odpowie: ‚Studiowałem nauki (religijne) i nauczałem ich i recytowałem Koran dla Ciebie”. On powie: „Kłamiesz - studiowałeś nauki (religijne), tylko po to, by mówiono (o tobie) - ‘On jest uczony’. I recytowałeś Koran, by można było (o tobie) powiedzieć, ‘On jest recytatorem’. I tak mówiono”. Wtedy padnie rozkaz, aby wleczono go na twarzy, aż zostanie wtrącony do Ognia piekielnego. Kolejnym, będzie człowiek, którego Allah uczynił bogatym i którego obdarzył wszelkim dobrobytem. Zostanie przyprowadzony i Allah powiadomi go o Swoich łaskach a ten rozpozna je. (Wszechmocny) powie: ‚I cóż z nimi uczyniłeś?’. Ten odpowie: ‚Przetarłem każdą ścieżkę, na której lubisz by wydawano pieniądze, wydając ze względu na Ciebie’. On powie: ‚Kłamiesz – czyniłeś tak tylko po to, by mówiono (o tobie): ‚On jest hojny’, i tak mówiono’. Wtedy padnie rozkaz, by wleczono go twarzą, aż zostanie wtrącony do Ognia piekielnego.

[Muslim; również at-Tirmidhi i an-Nasa’i]

 


Hadis qudsi 7

Przekazał Uqbah ibn Amir (oby Allah był z niego zadowolony), który powiedział: „Słyszałem jak Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allah niech będą z nim) powiedział: „Miły jest Waszemu Panu pasterz, który na szczycie stromej skalistej góry, wykonuje wezwanie na modlitwę i modli się. Wtedy Allah (Pochwalony i Wywyższony niech będzie) mówi: ‚Spójrzcie na Mojego sługę, wykonuje wezwanie na modlitwę i modli się. Obawia się Mnie. Przebaczyłem Mojemu słudze (jego grzechy) i dopuściłem go do Raju’”.

[an-Nasa’i z dobrym łańcuchem przekazu]

 


Hadis qudsi 8

Przekazał Abu Hurairah (oby Allah był z niego zadowolony) od Proroka (niech pokój i błogosławieństwo Allaha będą z nim), który powiedział: „Modlitwa wykonana przez tego, kto nie wyrecytował w niej Kwintesencji Koranu (1) jest błędna, (i powtórzył te słowa trzy razy), niekompletna. Ktoś zapytał Abu Hurairę: „(Nawet, jeśli) stoimy za imamem?”.(2). Powiedział: „Recytujcie ją sami, albowiem słyszałem jak Prorok (niech pokój i błogosławieństwo Allaha będą z nim) powiedział: „Allah (Potężny i Wywyższony niech będzie) powiedział: ‚Podzieliłem modlitwę miedzy Mnie i Mojego sługę na dwie połowy i Mój sługa będzie miał to, o co poprosi. Kiedy sługa mówi: Al-hamdulillahi rabbil-alamin (3), Allah (Potężny i Wywyższony niech będzie) mówi: ‚Mój sługa wychwalił Mnie’ I kiedy mówi: Ar-rahman-rrahim(4), Allah (Potężny i Wywyższony niech będzie) mówi: ‚Mój sługa wychwalił Mnie’ i kiedy mówi: Maliki jałmi ddin(5), Allah mówi: ‚Mój sługa wysławił Mnie’ - a pewnego razu powiedział: ‚Mój sługa poddał się Mojej mocy’. I kiedy mówi: Ijjaka nabudu ła ijjaka nastain(6), On mówi: ‚To jest między Mną a Moim sługą i Mój sługa otrzyma to, o co prosił’. I kiedy mówi: Ihdina ssiratal-mustaqim, sirata-lladhina anamta alajhim ghayril-maghdubi alajhim ła la ddallin(7), On mówi: ‚To jest dla Mojego sługi i Mój sługa będzie miał to, o co poprosił’”.

[Muslim; też Malik, at-Tirmidhi, Abu Dawud, an-Nasa’i i Ibn Madżah]

(1) sura al-Fatihah, pierwsza sura w Koranie

(2) tzn. stojąc za imamem słuchając jak recytuje al-Fatiha'ę

(3) „Chwała niech będzie Allahowi, Panu Światów”

(4) „Miłosiernemu i Litościwemu”

(5) „Królowi Dnia Sądu”

(6) „Ciebie czcimy i Ciebie prosimy o pomoc”

(7) „Prowadź nas drogą prostą, drogą tych, których obdarzyłeś dobrodziejstwami; nie zaś tych, na których jesteś zagniewany, i nie tych, którzy błądzą”.

 


Hadis qudsi 9

Przekazał Abu Hurairah (oby Allah był z niego zadowolony) od Proroka (pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim), który powiedział: „Allah (Potężny i Najwyższy) mówi: „Pierwszym czynem, z którego sługa Allaha, zostanie rozliczony w Dniu Zmartwychwstania będzie modlitwa. Jeśli jest w porządku, wtedy odniesie sukces i zwycięstwo, jeśli jest niepełna, poniesie porażkę i stratę. Jeżeli czegoś zabraknie w jego obowiązkowych modlitwach, Pan powie: „Sprawdźcie czy Mój sługa ma na koncie jakieś dodatkowe modlitwy, którymi można uzupełnić to, czego zabrakło w jego obowiązkowych modlitwach”. Reszta uczynków zostanie poddana podobnej ocenie”.

[at-Tirmidhi; również Abu Dawud, an-Nasa’i, Ibn Madżah i Ahmad]

 


Hadis qudsi 10

Przekazał Abu Hurairah (oby Allah był z niego zadowolony) od Proroka (pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim), który powiedział: „Allah (Potężny i Najwyższy) mówi: „Post należy do Mnie i ja jestem tym, Który za niego wynagradza. (Człowiek) pozostawia swoje namiętności (pożądanie), jedzenie i picie ze względu na Mnie. Post jest jak tarcza, a ten, kto pości ma dwie radości: radość, kiedy przerywa post i radość, kiedy spotyka swego Pana. Zmieniony oddech z ust tego, kto pości jest dla Allaha milszy, niż zapach piżma.

[al-Buchari; również Muslim, Malik, at-Tirmidhi, an-Nasa’i i Ibn Madżah]

 


Hadis qudsi 11

Przekazał Abu Hurairah (oby Allah był z niego zadowolony) od Proroka (pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim), który powiedział:, „Allah (Potężny i Najwyższy) powiedział: „Synu Adama, wydawaj (na dobroczynność, jałmużnę), a Ja wydam na ciebie”.

[al-Buchari; również Muslim]

 


Hadis qudsi 12

Przekazał Abu Masud al-Ansari (oby Allah był z niego zadowolony): Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) powiedział: „Mężczyzna spomiędzy tych, którzy byli przed wami został wezwany by zdać rachunek. Nic dobrego u niego nie znaleziono, oprócz tego, że handlował z ludźmi, a będąc bogatym, nakazywał swoim sługom, by zwalniali mężczyznę w trudnej sytuacji (z obowiązku spłacenia długu). On (Prorok, niech pokój i błogosławieństwo Allaha będą z nim) powiedział: że Allah powiedział: „(Szczordosć taka) nam bardziej przystoi, niż tobie. Puśćcie go”.

[Muslim; również al-Buchari i an-Nasa’i]

 


Hadis qudsi 13

Przekazał Adijj ibn Hatim (oby Allah był z niego zadowolony), który powiedział: Byłem z Wysłannikiem Allaha (pokój i błogosławieństwo niech będą z nim) i przyszło do niego dwóch mężczyzn. Jeden z nich narzekał na nędzę (biedę), podczas kiedy drugi narzekał na napady rabunkowe. Wysłannik Allaha (niech pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) powiedział: „Jeśli chodzi o napady rabunkowe, za niedługo karawana będzie mogła opuścić Mekkę bez ochrony. Jeśli chodzi o nędzę, to Godzina (Dzień Sądu) nie nadejdzie, zanim ten z was kto będzie chciał rozdać jałmużnę - nie będzie w stanie znaleźć kogoś, kto mógłby ją od niego przyjąć. Wtedy (1) jeden z was stanie na pewno przed Allahem, i nie będzie żadnej zasłony między Nim a nim, ani żadnego tłumacza, by mu tłumaczył. Wtedy On powie do niego, „Czyż nie dałem ci majątku?”. Ten odpowie: „Tak”. Wtedy On zapyta: „A czyż nie wysłałem do ciebie wysłannika?”. Ten odpowie: „Tak” i spojrzy w swoją prawą stronę i ujrzy jedynie Ogień piekielny, a potem spojrzy w lewo i ujrzy tylko Ogień piekielny, zatem niechaj każdy z was wystrzega się Ognia piekielnego, czy to nawet połówką daktyla, a jeśli go nie znajdzie, uprzejmym słowem”.

[al-Buchari]

(1) tzn. w trakcie Godziny

 


Hadis qudsi 14

Przekazał Abu Hurairah (oby Allah był z niego zadowolony) od Proroka (pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim), który powiedział: Allah (wychwalony i wywyższony niech będzie) ma niezliczone anioły, które wędrują szukając zgromadzeń (ludzi), podczas których wzywane jest imię Allaha. Siadają z nimi i obejmują ich swymi skrzydłami, wypełniając to, co jest między nimi a najniższym niebem. Kiedy (ludzie uczestniczący w zgromadzeniu) rozchodzą się, (anioły) podnoszą się i wznoszą do nieba. (Prorok, niech pokój i błogosławieństwo Allaha będą z nim) powiedział: „Allah (Potężny i Najwyższy) pyta, mimo, iż On wie lepiej niż oni, „Skąd przyszliście?”. A oni mówią, „Wracamy od Twoich sług na Ziemi. Oni wysławiali Cię (Subhana Allah), wywyższali Cię (Allaha akbar), zaświadczali, że ma boga oprócz Ciebie (la ilaha illa Allah), wychwalali Cię (Al-Hamdulillah), i prosili Cię (o łaskę)”. On mówi: „I o co Mnie prosili?”. Oni mówią, „Prosili Cię o Twój Raj”. On mówi: „A czy widzieli Mój Raj?”. Oni mówią, „Nie, o Panie”. On mówi: „A jak byłoby, gdyby widzieli mój Raj!” Oni mówią, „I prosili o Twoją ochronę”. On mówi: „Przed czym proszą, abym ich ochraniał?”. Oni mówią, „Przed Twoim Ogniem piekielnym, Panie”. On mówi: „A czy widzieli Mój Ogień piekielny?”. Oni mówią, „Nie”. On mówi: „Jak byłoby, gdyby wiedzieli Mój Ogień piekielny”. Oni mówią, „I prosili o Twoje wybaczenie”. (Prorok, pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) powiedział: „Wtedy On mówi: „Wybaczyłem im i dałem im to o co poprosili i ochroniłem ich przed tym, przed czym prosili o ochronę”. (Prorok, pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) powiedział: „Oni mówią, „Panie, między nimi ‘taki-a-taki’, najbardziej grzeszny sługa, który przechodził tylko i dołączył do nich”. (Prorok, pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) powiedział: „I On mówi: „I jemu (również) przebaczyłem. Ten, kto przebywa z takimi ludźmi nie będzie cierpiał”.

[Muslim, również al-Buchari, at-Tirmidhi i an-Nasa’i]

 


Hadis qudsi 15

Przekazał Abu Hurairah (oby Allah był z niego zadowolony) od Proroka (pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim), który powiedział: Allah Wszechmocny powiedział: „Jestem taki, jakim wyobraża Mnie sobie Mój sługa(1). Jestem z nim, kiedy mnie wspomina. Jeśli wspomina Mnie dla samego siebie, Ja wspominam go Sobie. A jeśli wspomina Mnie podczas zgromadzenia, Ja wspominam go podczas zgromadzenia lepszego niźli to. A jeśli zbliża się do Mnie na długość ręki, Ja przybliżam się do niego na długość sążnia. A jeśli idzie ku Mnie pieszo, Ja mknę ku niemu.

[al-Buchari, również Muslim, at-Tirmidhi i Ibn Madżah]

(1)inną możliwa interpretacja z jęz. arabskiego: „Ja jestem takim, jakim Mój sługa oczekuje, żebym był”. To oznacza, że przebaczenie i akceptacja żalu za grzechy przez Wszechmocnego uzależniona jest od prawdziwej wiary sługi w Miłosierdzie i Litość Allaha. Aczkolwiek, jeśli z wiarą nie idą w parze czyny, jest to drwina wobec Wszechmocnego.

 


Hadis qudsi 16

Przekazał syn Abbasa (oby Allah był z niego zadowolony) od Wysłannika Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim): Allah zapisał czyny dobre i złe. Potem wyjaśnił je (mówiąc, że) kto miał zamiar (intencję) wykonania dobrego uczynku, ale nie zrobił go, temu Allah zapisze to jako jeden pełny dobry czyn, lecz, jeśli zamierzał i spełnił go, Allah zapisze mu za niego od dziesięciu do siedmiuset razy lub wiele więcej uczynków. Aczkolwiek, jeśli zamierzał on postąpić źle, i zaniechał, Allah zapisze mu to jako jeden pełny dobry czyn, jednak jeśli zamierzał i postąpił tak, Allah zapisze mu to jako jeden zły czyn.

[al-Buchari i Muslim]

 


Hadis qudsi 17

Przekazał Abu Dharr al-Ghifari (oby Allah był z niego zadowolony) od Proroka (pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim): Allah powiedział: „Słudzy Moi, zabroniłem Sobie ucisku i zabroniłem go wam, więc nie uciskajcie jedni drugich. Moi słudzy, wszyscy błądzicie, za wyjątkiem tych, których Ja poprowadziłem, więc szukajcie Mojego przewodnictwa, a Ja was poprowadzę. O Moi słudzy, wszyscy jesteście głodni, oprócz tych, których nakarmiłem, więc szukajcie u Mnie pożywienia, a Ja was nakarmię. O Moi słudzy, wszyscy jesteście nadzy, oprócz tych, których odziałem, więc szukajcie u Mnie odzienia, a ja was odzieję. O Moi słudzy, grzeszycie dzień i noc, a Ja wybaczam wszystkie grzechy, więc szukajcie u Mnie wybaczenia, a Ja wam wybaczę. O Moi słudzy, nie jesteście w stanie Mi zaszkodzić, ani przynieść mi korzyści. O Moi słudzy, nawet gdyby pierwsi i ostatni z was, ludzie lub dżinny byli tak pobożni jak najpobożniejsze serce człowieka spośród was, to nie powiększy Mojego królestwa w żaden sposób. O Moi słudzy, nawet gdyby pierwsi i ostatni z was, ludzie lub dżinny byli tak grzeszni (nikczemni) jak najbardziej grzeszne serce człowieka spomiędzy was, nie umniejszy to w niczym Mojego królestwa. O Moi słudzy, nawet gdyby pierwsi i ostatni z was, ludzie lub dżinny, stanęli w jednym miejscu i poprosili Mnie, i gdybym dał wszystkim to, o prosili, nie umniejszy to tego, co posiadam, ani o jotę (dosł. nie więcej niż igła zmniejsza morze, jeśli się nią do niego wrzuci). O Moi słudzy, liczę tylko na wasze czyny i potem za nie wynagrodzę, zatem niechaj ci, którzy doświadczają dobra wychwalają Allaha i niech ci, którzy doświadczają czego innego, nie winią nikogo jak tylko samych siebie”.

[Muslim, również at-Tirmidhi i Ibn Madżah]

 


Hadis qudsi 18

Przekazał Abu Hurairah (oby Allah był z niego zadowolony) od Proroka (pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim), który powiedział: Allah (Potężny i Najwyższy) powie w Dniu Zmartwychwstania: „Synu Adama, byłem chory, a ty Mnie nie odwiedziłeś”. Odpowie: „Panie, jak miałbym Cię odwiedzić, skoro Ty jesteś Panem Światów?”. On powie: „Czy nie wiedziałeś, że Mój sługa zachorował, a ty go nie odwiedziłeś? Czyż nie wiedziałeś, że gdybyś go odwiedził znalazłbyś Mnie przy nim? O synu Adama, poprosiłem cię o jedzenie, a ty mnie nie nakarmiłeś”. On powie: „O Panie, a jak miałbym Cię nakarmić, kiedy Ty jesteś Panem Światów?”. On powie: „Czyż nie wiedziałeś, że mój sługa poprosił cię o jedzenie, a ty go nie nakarmiłeś? Czyż nie wiedziałeś, że gdybyś go nakarmił z pewnością znalazłbyś to (nagrodę za uczynienie tego) przy Mnie? O synu Adama, poprosiłem cię, byś dał mi pić, a ty Mnie nie napoiłeś”. On odpowie: „O Panie, jak miałbym Ci dać pić, kiedy Ty jesteś Panem Światów?”. On powie: „Mój sługa poprosił cię, byś dał mu pić, a ty go nie napoiłeś. Gdybyś go był napoił z pewnością znalazłbyś to przy mnie”.

[Muslim]

 


Hadis qudsi 19

Przekazał Abu Hurairah (oby Allah był z niego zadowolony): Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim), powiedział: „Allah (Potężny i Najwyższy) powiedział: „Duma jest Moim Płaszczem, a Wielkość jest Moją Szatą, więc ktokolwiek konkuruje ze Mną w jakiejkolwiek z nich, wrzucę go do Piekła”.

[Abu Dawud z dobrym łańcuchem; Ibn Madżah i Ahmad. Ten hadis pojawia się także u Muslima w innej wersji]

 


Hadis qudsi 20

Przekazał Abu Hurairah (oby Allah był z niego zadowolony): Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) powiedział: Bramy Raju będą otwarte w poniedziałki i czwartki i każdy sługa (Allaha), który nie doda współtowarzyszy Allahowi otrzyma przebaczenie, oprócz tego, kto żywi urazę do swego brata. (O nich) zostanie powiedziane: „Poczekajcie z tymi dwoma, aż się pogodzą; poczekajcie z tymi dwoma, aż się pogodzą”.

[Muslim; również Malik i Abu Dawud]

 


Hadis qudsi 21

Przekazał Abu Hurairah (oby Allah był z niego zadowolony): Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) powiedział, że Allah Wszechmogący powiedział: „Są trzej(1), których przeciwnikiem będę w Dniu Zmartwychwstania: człowiek, który przysiągł na Mnie i nie dotrzymał danego słowa; człowiek, który sprzedał wolnego człowieka(2), a potem skonsumował cenę (to, co otrzymał za sprzedaż); i człowiek, który zatrudnił robotnika, wyegzekwował od niego pracę i nie dał mu zapłaty”.

[al-Buchari; również Ibn Madżah i Ahmad Ibn Hanbal]

(1) (typy ludzi)

(2) tzn. człowieka, który z drugiego uczynił niewolnika i go sprzedał

 


Hadis qudsi 22

Przekazał Abu Said (oby Allah był z niego zadowolony): Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) powiedział: „Niech żaden z was się nie zapomina”. Oni powiedzieli: „Wysłanniku Allaha, jak moglibyśmy się zapominać?”. On powiedział: „Kto natrafia na sprawę dotyczącą Allaha, o której powinien coś powiedzieć i nie mówi (tego), Allah (Potężny i Najwyższy) powie mu w Dniu Zmartwychwstania: „Co przeszkodziło ci w powiedzeniu czegoś o tym i tym i o tym i tym?”. Powie on: „(Powodem był) strach przed ludźmi”. Wtedy On powie: „Ja jestem tym, którego naprawdę powinieneś się obawiać””.

[Ibn Madżah z dobrym łańcuchem]

 


Hadis qudsi 23

Przekazał Abu Hurairah (oby Allah był z niego zadowolony): Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) powiedział: „Allah powie w Dniu Zmartwychwstania: ‚Gdzie są ci, którzy miłują jedni drugich przez Moja chwałę? Osłonie ich dziś Moim cieniem, oto dzień, w którym nie ma innego cienia, poza Moim Cieniem’”.

[al-Buchari]

 


Hadis qudsi 24

Przekazał Abu Hurairah (oby Allah był z niego zadowolony): Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) powiedział: „Jeśli Allah umiłował Swego sługę woła Gabriela (pokój z nim) i mówi: „Miłuje takiego i takiego, więc miłuj go”. Prorok (niech pokój i błogosławieństwo Allah będą z nim) powiedział: „I Gabriel miłuje go. Gabriel woła donośnym głosem w niebie: „Allah miłuje takiego i takiego, więc miłujcie go”. I mieszkańcy nieba miłują go. Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) powiedział: „Potem na ziemi człowiek ten spotyka się z ogólną aprobatą. Zaś jeśli Allah czuje odrazę do (Swego) sługi, woła Gabriela i mówi: „Brzydzę się takim i takim, więc czuj do niego odrazę”. Więc Gabriel brzydzi się nim. Wtedy Gabriel woła donośnym głosem do mieszkańców nieba: „Allah brzydzi się takim i takim, więc czujcie do niego odrazę”. I oni czują do niego odrazę, i na ziemi odczuwają do niego wstręt”.

[Muslim; również al-Buchari, Malik i at-Tirmidhi]

 


Hadis qudsi 25

Przekazał Abu Hurairah (oby Allah był z niego zadowolony): Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) powiedział: „Allah (Potężny i Najwyższy) powiedział: „Ktokolwiek okaże wrogość komuś oddanemu Mnie, będę z nim w stanie wojny. Mój sługa nie przybliża się do mnie niczym bardziej ukochanym przeze mnie, jak jego religijne obowiązki, które Ja mu nakazałem, i Mój sługa dalej przybliża się do Mnie dobrowolnymi uczynkami tak, że go kocham. Kiedy Ja go kocham, jestem jego słuchem, którym słyszy, jego wzrokiem, którym widzi, jego ręką, którą uderza i jego nogą, którą chodzi. Gdyby Mnie o coś poprosił, z pewnością dałbym mu to, a gdyby poprosił Mnie schronienie, z pewnością bym go nim obdarzył. I nie waham się przed niczym tak bardzo jak waham się przed zawładnięciem duszą Mojego wiernego sługi: on nienawidzi śmierci, a ja nienawidzę go ranić”.

[al-Buchari]

 


Hadis qudsi 26

Przekazał Abu Umamah (oby Allah był z niego zadowolony): Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha będą z nim) powiedział: „Allah (Potężny i Najwyższy) powiedział: ‚Zaprawdę, spośród tych, którzy są Mi oddani, największymi względami obdarzam tego, kto ma niewiele, kto oddany jest modlitwie, wyróżniał się oddając cześć swemu Panu i był mu w duchu posłuszny(1), który był skromny między ludźmi i nie wytykał błędów, którego wystarczało ledwie by zaspokoić głód, a jednak znosił to cierpliwie’. Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha będą z nim) stuknął ręką i powiedział: „Śmierć przyjedzie do niego wcześnie, żałobników będzie miał niewielu i jego majątek skromny”.

[Tirmidhi, Ahmad ibn Hanbal, Ibn Madżah]

(1) nie obnosił się ze swoim posłuszeństwem (względem Allaha)

 


Hadis qudsi 27

Przekazał Masruq, który powiedział: „Zapytaliśmy Abdullaha (Ibn Masuda) o werset: {„I nie uważaj tych, którzy zostali zabici na drodze Allaha, za umarłych.Przeciwnie o ni są żyjący! Oni u swojego Pana otrzymują zaopatrzenie”} (Koran, Sura Rodzina Imrana, werset 169). Powiedział: „Zapytaliśmy o to i Prorok (niech pokój i błogosławieństwo Allaha będą z nim) powiedział: ‘Ich dusze są wewnątrz zielonych ptaków, które mają latarnie zwisające z Tronu, wędrują wolno po Raju gdzie chcą i chronią się w tych latarniach. Wtedy Pan obrzucił ich spojrzeniem(1) i powiedział: „Czy życzycie sobie czegoś?”. Oni odpowiedzieli: „Czego moglibyśmy sobie życzyć, kiedy wędrujemy wolno po Raju gdzie chcemy? I tak uczynił z nimi trzy razy. Kiedy dostrzegli, iż nie uchronią się przed ponownym pytaniem, powiedzieli „O Panie, chcielibyśmy dla Ciebie, byś włożył nasze dusze z powrotem do ciał, byśmy mogli walczyć dla Ciebie, jeszcze raz. I kiedy On zobaczył, że nie byli w żadnej potrzebie, otrzymali pozwolenie”.

[Muslim; również at-Tirmidhi, an-Nisa’i i Ibn Madżah]

(1) tzn. na tych, którzy zostali zabici  

 


Hadis qudsi 28

Przekazał Dżundub ibn Abdullah (oby Allah był z niego zadowolony): Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha niechaj będą z nim) powiedział: „Między tymi przed tobą był człowiek, który miał ranę. Odczuwał (taki) ból, że wziął nóż i naciął nim sobie dłoń i krew nie przestała z niej płynąć, aż umarł. Allah Wszechmogący powiedział: „Mój sługa ubiegł Mnie. Zabroniłem mu (wejścia do) Raju”.

[al-Buchari]

 


Hadis qudsi 29

Przekazał Abu Hurairah (oby Allah był z niego zadowolony): Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha niechaj będą z nim) powiedział: „Nagrodą dla Mojego wiernego sługi ode mnie, jeśli zabrałem mu najlepszego przyjaciela spośród mieszkańców tego świata, a on zniósł to cierpliwie dla Mnie, będzie Raj”.

[al-Buchari]

 


Hadis qudsi 30

Przekazał Abu Hurairah (oby Allah był z niego zadowolony): Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim), „Allah (Potężny i Najwyższy) powiedział: ‚Jeśli memu słudze miłe jest ze Mną spotkanie, znajduję upodobanie spotykając się nim. Jeśli nie lubi się ze Mną spotykać, ja nie znajduję upodobania w spotkaniach z nim”. Wyjaśnienie Proroka (pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) tego Świętego Hadisu, „Ktomu miłe są spotkania z Allahem, z tym Allah lubi się spotykać. A komu nie są miłe spotkania z Allahem, z tym Allah nie lubi się spotykać’. Aisza (oby Allah był z niej zadowolony) powiedziała, „Proroku Allaha, czy dlatego, że śmierć nas nie lubi, nikt nie lubi śmierci?”. Prorok (niech pokój i błogosławieństwo Allaha będą z nim) powiedział: „To nie tak, raczej dzieje się tak, kiedy wierny otrzymuje dobre wieści o łasce Allaha, Jego aprobacie i Jego Raju, wtedy miłe są mu spotkania z Allahem, a Allahowi miłe są spotkania z wiernym. Kiedy niewiernemu dane są wieści o karze Allaha i Jego gniewie, nie lubi on spotkań z Allahem, a Allah nie lubi spotkań z nim”.

[al-Buchari i Malik. Wersja wyjaśnienia Proroka wg Muslima]

 


Hadis qudsi 31

Przekazał Dżundub (oby Allah był z niego zadowolony): Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) powiedział: „Pewien człowiek powiedział: „Na Allaha, Allah nie wybaczy tego i tego”. Na to Allah Wszechmogący powiedział: „Kim jest ten, który przyrzeka na Mnie, że nie wybaczę tego i tego? Zaprawdę wybaczyłem i to i to, i anulowałem twoje (dobre) czyny (1) (lub kiedy to powiedział)”.

[Muslim]

(1) Podobny hadis, zapisany przez Abu Dawuda, wskazuje, że osoba, której dotyczy był to zuchwały mężczyzna, którego dobre czyny zostały wyzerowane za to, iż śmiał oświadczyć, że Allah nie przebacza złych uczynków.

 


Hadis qudsi 32

Przekazał Abu Hurairah (oby Allah był z niego zadowolony): Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) powiedział: „Człowiek wielce zgrzeszył przeciwko sobie i kiedy nadeszła śmierć zobowiązał swych synów mówiąc: „Kiedy umrę, spalcie mnie, połamcie i rozrzućcie moje prochy po morzu, bo na Allaha, jeśli mój Pan weźmie mnie w posiadanie, ukarze mnie w sposób, w jaki nie ukarał nikogo. Tak też uczynili. Wtedy On powiedział do Ziemi: „Wydobądź to, co zabrałaś”. I stało się! I wtedy powiedział do niego (człowieka): „Co doprowadziło cię do tego, co uczyniłeś?”. Powiedział: „Strach przed Tobą, mój Panie”. I ze względu na to (Allah) przebaczył mu”.

[Muslim; również al-Buchari, an-Nisa’i i Ibn Madżah]

 


Hadis qudsi 33

Przekazał Abu Hurairah (oby Allah był z niego zadowolony), że Prorok (Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) pośród rzeczy, jakie przekazuje od swego Pana (Potężnego i Najwyższego) powiedział: „Sługa (Allaha) popełnił grzech i powiedział: „Allahu, przebacz mi mój grzech”. I On (Potężny i Najwyższy) powiedział: „Mój sługa popełnił grzech i wiedział, że ma Pana, który wybacza grzechy i za nie karze”. Wtedy (sługa) znów popełnił grzech i powiedział: „O Panie, wybacz mi mój grzech”. I On (Potężny i Najwyższy) powiedział: „Mój sługa popełnił grzech i wiedział, że ma Pana, który wybacza grzechy i za nie karze”. Wtedy (sługa) znów popełnił grzech i powiedział: „O Panie, wybacz mi mój grzech”. I On (Potężny i Najwyższy) powiedział: ‘Mój sługa popełnił grzech i wiedział, że ma Pana, który wybacza grzechy i za nie karze. Czyń jak zechcesz, gdyż Ja ci wybaczyłem”.

[Muslim; również al- Bukhari]

 


Hadis qudsi 34

Przekazał Anas (oby Allah był z niego zadowolony), który powiedział: Słyszałem jak Wysłannik (Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) mówił: „Allah Wszechmogący powiedział: „O synu Adama, tak długo jak będziesz Mnie wzywał i prosił, wybaczę ci to, co zrobiłeś i nie będę pamiętliwy. O synu Adama, nawet gdyby twe grzechy sięgały chmur na niebie i poprosiłbyś Mnie o wybaczenie, przebaczyłbym ci. O synu Adama, nawet gdybyś przyszedł do Mnie z grzechami tak wielkimi jak Ziemia i gdybyś wtedy stanął przede Mną, nie dodając Mi żadnego (współ)towarzysza, obdarzyłbym cię łaską prawie tak wielką jak ona”.

[at-Tirmidhi; też Ahmad ibn Hanbal. Łańcuch źródeł tego hadisu jest pewny]

 


Hadis qudsi 35

Przekazał Abu Hurairah (oby Allah był z niego zadowolony), Prorok (niech pokój i błogosławieństwo Allaha będą z nim) powiedział: „Nasz Pan (Potężny i Najwyższy) schodzi nisko każdej nocy aż do nieba Ziemi i pozostaje tam ostatnią trzecią część nocy i mówi: „Kto wznosi do Mnie modlitwy, abym mógł na nie odpowiedzieć? Kto Mnie o coś prosi, abym mógł mu dać? Kto prosi Mnie o wybaczenie bym mógł mu wybaczyć?”.

 

[al-Buchari (Muslim, Malik, at-Tirmidhi, Abu Dawud; wg Muslima, hadis kończy się tymi słowami: „I tak kontynuuje aż (światło) brzasku zaświeci”.]

 


Hadis qudsi 36

Przekazał Anas (oby Allah był z niego zadowolony) od Proroka (pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim), który powiedział: „Wierni zbiorą się w Dniu Zmartwychwstania i powiedzą: „Czyż nie powinniśmy poprosić kogoś, aby wstawił się za nami u naszego Pana?”. Pójdą zatem do Adama i powiedzą: „Jesteś ojcem ludzkości; Allah stworzył cię Swymi rękoma i kazał aniołom pokłonić się przed tobą i nauczył cię wszystkich nazw, więc wstaw się za nami u twego Pana, by dał nam wytchnąć od miejsca, w którym jesteśmy. A on powie: „Nie jestem w stanie tego zrobić”- i wspomni swój grzech, zawstydzi się i powie: „Idźcie do Noego, bo on jest pierwszym wysłannikiem, jakiego Allah wyprawił do mieszkańców Ziemi”. Więc przyjdą do niego, a on powie: „Nie jestem w stanie (tego uczynić) - i wspomni jak prosił swego Pana o coś, o czym nie miał odpowiedniej wiedzy (Koran, 11:45-46), zawstydzi się i powie: „Idźcie do Przyjaciela Miłosiernego (Abrahama). Więc pójdą do niego i on powie: „Nie jestem w stanie (tego uczynić). Idźcie do Mojżesza, sługi, z którym Allah rozmawiał i któremu On dał Torę”. Tak więc przyjdą do niego, a on powie: „Nie jestem w stanie (tego uczynić) – i wspomni jak (odebrał życie inne, niż za inne życie - zabił bezprawnie) (Koran, 28:15-16) i zawstydzi się (wobec oblicza swego Pana) i powie: „Idźcie do Jezusa, sługi Allaha i wysłannika, słowa Allaha i ducha”. Więc przyjdą do niego i powie: „Nie jestem w stanie (tego uczynić). Idźcie do Muhammada (pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim), sługi, któremu Allah wybaczył wszystkie jego grzechy, przeszłe i przyszłe”. Więc przyjdą do mnie, i wyruszę poprosić o pozwolenie, by stawić się przed mym Panem i otrzymam pozwolenie, a kiedy zobaczę mego Pana, pokłonię się przed Nim. Zostanę tak - tak długo, jak On będzie chciał, a potem padną słowa, „Podnieś swoją głowę. Proś, a będzie spełnione. Mów, a zostaniesz wysłuchany. Wstawiaj się, a twoje wstawiennictwo zostanie przyjęte”. Więc podniosę moją głowę i wychwalę go słowami, których On mnie nauczy. Potem wstawię się, a On ustali limit (liczby ludzi), których wpuszczę do Raju. Potem powrócę do Niego, i zobaczę mojego Pana (i pokłonię się przed Nim) jak przedtem. Wtedy wstawię się i On ustali limit (liczby ludzi). I wpuszczę ich do Raju. Potem wrócę po raz trzeci, potem czwarty i powiem, „W Ogniu piekielnym pozostali ci, których skazał nań Koran i którzy muszą tam pozostać na wieczność. Wtedy opuści Ogień piekielny ten, który powiedział: „Nie ma boga oprócz Allaha” i który ma w swym sercu dobro wagi ziarna jęczmienia. Wtedy wyjdzie z Ognia piekielnego ten, który powiedział: „Nie ma boga prócz Allaha” i który ma w sercu dobro wagi ziarna pszenicy. Wtedy wyjdzie z Ognia piekielnego ten, który powiedział: „Nie ma boga oprócz Allaha” i który ma w sercu dobro wagi atomu”.

[al-Buchari; Muslim, at-Tirmidhi i Ibn Madżah]

 


Hadis qudsi 37

Abu Hurairah (oby Allah był z niego zadowolony): Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) powiedział: „Allah powiedział: „Przygotowałem dla moich prawowiernych sług to, czego żadne oko nie widziało, ani o czym żadne ucho nie słyszało i co nie przyszło na myśl ludzkiemu sercu. Recytujcie zatem, jeśli chcecie(1): [Koran 32:17]{I żadna dusza nie wie, jaka radość została dla nich (mieszkańców raju) ukryta}”.

[al-Buchari, Muslim, at-Tirmidhi i Ibn Madżah]

(1) słowa: „Recytujcie zatem, jeśli chcecie” to słowa Abu Hurairy

 


Hadis qudsi 38

Przekazał Abu Hurairah (oby Allah był z niego zadowolony): Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) powiedział: „Kiedy Allah stworzył Raj i Ogień Piekielny, wysłał anioła Gabriela do Raju mówiąc, „Obejrzyj go (Raj) i to, co przygotowałem dla jego mieszkańców”. Prorok (Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) powiedział: „Wtedy Gabriel wrócił do Niego (Allaha) i powiedział: „Na Twą chwałę, nikt nie usłyszy o nim, jeśli do niego nie wejdzie”. Wtedy Allah rozkazał, by otaczały go (Raj) różnego rodzaju próby i powiedział: „Wróć do niego i spójrz na to, co przygotowałem dla jego mieszkańców”. Prorok (Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) powiedział: „Wtedy powrócił tam i zobaczył, że otoczony był różnego rodzaju próbami(1). Wrócił do Niego (Allaha) i powiedział: „Na Twą chwałę, boję się, że nikt do niego nie wejdzie”. Allah powiedział: „Idź do Ognia Piekielnego i spójrz na to, co przygotowałem w nim dla jego mieszkańców” i zobaczył, że składał się on z różnego rodzaju poziomów (pięter), jednego nad drugim. Wtedy wrócił do Niego i powiedział: „Na Twą chwałę, kto o nim usłyszy, nie wejdzie do niego”. Więc Allah rozkazał, by otoczone było żądzami (pasjami, pragnieniami). Wtedy powiedział: „Wróć do niego”. I powrócił (Gabriel) i powiedział: „Na Twą chwałę, boję się, że nikt go nie ominie”.

[at-Tirmidhi, który powiedział: „hadis dobry i mocny”; Abu Dawud i an-Nisa’i]

(1) Użyto tutaj arabskiego słowa makarih, które dosłownie oznacza: rzeczy, których się nie lubi. W tym sensie odnoszą się do form religijnej dyscypliny, która jest dla człowieka uciążliwa

 


Hadis qudsi 39

Przekazał Abu Said al-Khudri (oby Allah był z niego zadowolony): Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) powiedział: „Raj i Ogień piekielny sprzeczali się, i Ogień piekielny powiedział: „We mnie znajdują się wielcy i wyniośli”. Raj powiedział: „We mnie znajdują się słabi i biedni”. Więc Allah rozsądził między nimi (mówiąc): „Ty jesteś Rajem, Moim miłosierdziem, poprzez ciebie okazuję moją litość tym, którym chcę. A ty jesteś Ogniem piekielnym, Moją karą, poprzez ciebie karzę tych, których chcę i ode mnie zależy, aby każde z was było zapełnione”.

[Muslim; również al-Buchari i at-Tirmidhi]


 

Hadis qudsi 40

Przekazał Abu Said al-Khudri (oby Allah był z niego zadowolony): Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) powiedział: „Allah zwróci się do mieszkańców Raju, „Mieszkańcy Raju!” Oni powiedzą: „Panie nasz, stajemy przed Tobą na Twe wezwanie, i dobro spoczywa w Twoich dłoniach”. Wtedy On powie: „Czy jesteście zadowoleni?”. Oni powiedzą: „Jakże moglibyśmy być niezadowoleni, o Panie, skoro dałeś nam to, czego nie dałeś żadnemu innemu Twemu stworzeniu?”. Wtedy On powie: „Czy chcielibyście, abym wam dał coś lepszego od tego?”. Oni powiedzą: „Panie, cóż może być lepszego od tego?”. A On powie: „Obdarzę was moją łaską i nigdy więcej nie będę z was niezadowolony”.

[al-Buchari; również Muslim i at-Tirmidhi]

strona zalozona 15/03/2011

wszystkie Tlumaczenia z jezyka angielskiego dokonala: Malgorzata Tomczak.

 

Kontakt:

Please enter the code:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.