>>>>>>>>>>30 rad na 30 dni miesiaca Ramadan <<<<<<<<<<

#1.Niezapomnij o szczerej intencji.

...W hadith, który relacjonował Ahmad i Ashabusunan; Wysłannik Allaha Muhammad (SAAŁ) powiedział "Ten, który nie miał intencji poszczenia przed modlitwą Fadżr to nie ma ważnego postu".

'Kalif Omar Ibn Al.-chatab powiedział : " Usłyszałem wysłannika Allaha,
który mówił: "Każdy czyn związany jest z intencją i każdy człowiek będzie wynagrodzony według swojej intencji. Ten który emigrował z intencją dla Allaha i Jego Wysłannika to jego emigracja jest dla Allaha i Jego Wysłannika. A ten, który emigrował dla korzyści materialnych lub aby ożenić się z kobieta to jego emigracja jest dla samych korzyści".
Relacjonował Al.-Buchari i Muslim

#2. Skrucha At-tałba.

Miesiąc Ramadan jest okazją dla każdego, który błądził?
Allah(SŁT) mówi w Kuranie:
"Pomyślność i zwycięstwo osiągnął ten , kto ją (duszę) oczyścił
Lecz poniósł stratę ten, kto ją zaciemnił."
Wysłannik Allaha (SAAŁ) rzekł : "Zaprawdę Allah przyjmuje skruchę sługi do chwili gdy dusza dojdzie do gardła."

Prorok Muhammad(SAAŁ) powiedział również:
"Każdy człowiek popełnia błędy, ale najlepszy spośród nich jest ten,
który nawróci się do Boga wykonując skruchę."

#3.Recytuj Kuraan.

Postaraj się czytać cały Kuran podczas miesiącu Ramadan.
Prorok(SAAŁ) zalecał Abi Zar : "Recytuj Kuran, albowiem stanowi on dla ciebie światło na ziemi i skarb w niebiosach."

Relacjonował Ibn Hybban
Ibn Masoud R.A powiedział: "Usłyszałem Wysłannika Allaha, który mówił: "Ten, który czyta jedną literę z Księgi Allaha (Kuran) ma wynagrodzenie-hasanah jeden hasanat jest 10 razy większy.
Recytując Alif lam mim(Alm)nie masz za nie razem Hasana, lecz za Alif
(czyli A )masz hasana, Lam (czyli L) hasana i Mim (czyli M) hasana."
Relacjonował Termidi

Prorok Muhammad(SAAŁ) powiedział również: "Recytujcie Kuran gdyż w Dniu Sądu Ostatecznego Kuran jest wybawieniem dla tych , którzy go recytowali."
Relacjonował Termidi

#4.Często wspominaj Allaha(Zikr).

Subhana Allah, Alhamdu Lillah, Allahu Akbar, La Illaha il Allah, itd.
Allah (SŁT) mówi w Kuranie:

Sura Grzmot aja 28-29
"Ci, którzy uwierzyli i których serca się uspokajają przez wspominanie Allaha - o tak! przez wspominanie Allaha uspokajają się ich serca! i ci, którzy uwierzyli i czynili dobre dzieła - tych wszystkich czeka szczęśliwość, i piękne miejsce powrotu!

#5.Często powtarzaj salałat na wysłannika Muhammada.(Salla Allahu Alejhi Łasallam, Allahumma salli ala Muhammad ła ala ali Muhammad).

Allah (STŁ) mówi w Kuranie , Sura Alahzab(33) aja 56.
"Zaprawdę, Allah i Jego Aniołowie błogosławią proroka. O wy, którzy wierzycie Módlcie się za niego i pozdrawiajcie pozdrowieniem pokoju".

Abdullah Ibn Amru Ibn Alas powiedział : "Usłyszałem wysłannika Allaha, który mówił: "Ten, który mnie pozdrawia pozdrowieniem pokoju , Allah (SŁT) pozdrawia go 10 razy.

#6.Często rób Duaa.

gdyż dla poszczących w miesiącu Ramadan są godziny, w których Allah akceptuje każdą prośbę.

Allah (SŁT)mówi w Kuranie:
"Powiedział wasz Pan: Wzywajcie Mnie, a Ja was wysłucham!"
Sura Krowa(2) aja 186:
"A kiedy zapytają ciebie Moi słudzy o Mnie to zaprawdę Ja jestem bliski.Odpowiadam na wezwanie każdego wzywającego kiedy mnie wzywa."

Anoaman Ibn Baszir R.A. powiedział: "Usłyszałem Proroka (SAAŁ),który mówił: "Duaa jest czczeniem"

Relacjonował Abu Dałud i Termidi.
"Trzech ludzi i ich prośby nie zostają odrzucone ( zostaną zaakceptowane); Poszczący aż zje, sprawiedliwy Imam i człowiek pokrzywdzony."

#7.Postaraj się modlić nadobowiązkową modlitwę Tarałih.

Abu Hurajra R.A. powiedział: „ Usłyszałem Wysłannika Allaha(SAAŁ),
który mówił: „ Ten ,który modli się w Ramadanie Qejam czyli Tarałih z wiarą i pokorą , Allah wybaczy mu jego grzechy. HADIS( Mutafaq Alejh)

#8.Postaraj się częściej spotykać z innymi muzułmanami.

Allah (SŁT) mówi w Kuranie : Sura Grzmot ayat 21:
„Ci co łączą to, co Allah nakazał łączyć." Sura Kobiety aja 36 : „Czcijcie Allacha i nie dodawajcie współtowarzyszy! Okazujcie dobroć rodzicom i bliskim krewnym, i sierotom i biednym, sąsiadowi bliskiemu krewnemu i sąsiadowi, który jest wam obcy, i towarzyszowi będącemu u boku, i podróżnemu, i temu, którym zawładnęły wasze prawice.
Zaprawdę Allah nie kocha tych, Którzy są zuchwali i pełni pychy!"

Abu Hurajra R.A. powiedział: „usłyszałem proroka(SAAŁ),który mówił:
„Ten, który odwiedził chorego lub brata w Islamie woła do niego Anioł
mówiąc: dobry człowieku, tym czynem zapewniłeś sobie miejsce w Raju" Relacjonował Atermidi.

#9.Al-etikaf

Spędzanie czasu w meczecie dnia i nocy w celu czczenia Allaha(SŁT)
Ibn Omar R.A powiedział : „Wysłannik Allaha Muhammad(SAAŁ)
wykonywał Al-etikaf w ostatnich dziesięciu dni miesiąca Ramadan"

 

Kobiety meczetem jest jej dom!.

#10.Postaraj się wzbogacić swoją wiedzę na temat islamu, czytając książki poświęcone Tafsir, Sira, Hadis,itd.

#11.Postaraj się przyśpieszyć Futur i opóźnić Suhur, tak jak zalecane jest to z Sunna Proroka.

Sahl Ibn Saad R.A. powiedział : „ Usłyszałem Wysłannika Allaha (SAAŁ), który mówił:" Dobrzy ludzie przyśpieszają Fottur"
Hadis Mutafaq Alejh .

Abu Hurajra R.A. powiedział: „ Usłyszałem wysłannika Allaha (SAAŁ), który mówił: „ Allah (SŁT) powiedział: „ Najmilsi słudzy to ci, którzy przyśpieszają Futtur. Relacjonował Atermidi

Zajd Ibn Thabit R.A. powiedział: „ Zjedliśmy suhur razem z prorokiem Muhammadem(SAAŁ) i wstaliśmy do modlitwy. Spytaliśmy ile jest czasu od suhur do modlitwy Fadżr Prorok powiedział : „ jakbyś czytał 50 ayat". Hadis Mutafak Alajh.

#12.Postaraj się w tym miesiącu wybaczyć wszystkim, do których czujesz urazę.

Allah (SŁT)mówi w Kuranie: Sura Kobiety aja 149:
„Czy czynicie dobro jawnie lub w tajemnicy czy przebaczacie zło-zaiste
Allah jest Łaskawy i Wszechpotężny.

Sura Światło aja 22:
„Niech ci spośród was, którzy się cieszą łaską i dobrobytem, nie przestają dawać krewnym biednym i tym którzy wędrują na drodze Allacha! Niech będą pobłażliwi i wybaczający! Czyż nie pragniecie, by wam Allah wybaczył? A Allah jest przebaczający i litościwy!

Ibada Ibn Samit przekazał , że prorok Muhammad (SAAŁ)powiedział :
„ Czy chcecie usłyszeć o wartościach za które Allah obdarzy was wysokimi domami w Raju i podniesie się wasze znaczenie." Ludzie odrzekli:" Powiedz nam wysłanniku Allaha ." Rzekł: „ Jeśli ktoś zachowuje się wobec ciebie niekulturalnie ,a ty pozostajesz tolerancyjny i wybaczasz atakującemu cię , dajesz tym, którzy ci zabierają, godzisz tych ,którzy się obrażają."
Relacjonował Atabari.

#13.Nie zapominaj o swoich braciach i siostrach w islamie, którzy są dotknięci wojnami, klęskami, biedą czy innymi nieszczęściami.

Przykładem wiernych w miłości i litości jest ciało człowieka. Jak jeden organ ma dolegliwości ,to inne organy sygnalizują objawy cierpieniem i gorączką relacjonował Buchari.

Jak można im pomóc:

- Wykonywać Dua dla nich.
Prorok (SAAŁ) powiedział:
Jeśli ktoś wznosi prośbę do Allaha dla brata lub przyjaciela w jego nieobecności, to Anioł mówi: „ proszę Allaha o łaski dla niego tak samo.' Relacjonował Muslim.

- Przypominać o ich sytuacjach innym ludziom.
- Dawać jałmużnę( sadaka). Wysłannik Allaha Muhammad(SAAŁ) powiedział : „Sadaka- jałmużna gasi grzechy tak jak woda gasi ogień". Relacjonował Termidi I Nisai.

Abu Hurajra (R.A)powiedział, że Wysłannik Allaha Muhammad(SAAŁ) mówił: „ W każdym dniu, gdy obudzą się ludzie rankiem, schodzi dwóch aniołów. Jeden mówi: „ O Allahu, daj rozdającemu dobro", a drugi: „ O Allah, daj temu, który nie rozdaje straty." relacjonował Buchari i Muslim.

#14.Postaraj się być bardziej gościnnym i hojnym, zapraszaj na Futur.

Zajd Ibn Khalid Aldżohani R.A. relacjonował, że prorok Muhammad(SAAŁ) powiedział : „ Ten, który nakarmi poszczącego ma wynagrodzenie takie jak ma ten poszczący, nie zmniejszając w wynagrodzeniu poszczącemu." Relacjonował Termidi i powiedział hadith prawidłowy.

#15.Nie zapominaj o skromności, unikaj rozrzutności i marnotrawstwa.

Allah (SŁT) powiedział w Kuranie: Sura Wzniesione Krawędzie aja 31:
„O ludzie! Kierujcie się do jakiegokolwiek meczetu, ubierzcie się w wasze najlepsze stroje. Jedzcie i pijcie, ale nie bądźcie rozrzutni, gdyż Allah nie lubi marnotrawnych." Szanuj jedzenie i postaraj się go nie marnotrawić.

Prorok (SAAŁ) powiedział: „Jak spadnie kawałek jedzenia , to podnieś go, usuń brud i zjedz." Relacjonował Muslim.

#16.Postaraj się jak najczęściej uczestniczyć w modlitwie zbiorowej.

Ibn Omar powiedział: „Usłyszałem Wysłannika Allacha Muhammad(SAAŁ), który mówił: „ modlitwa zbiorowa(wspólna) jest lepsza od modlitwy w samotności o 27 stopni." Mutafaq Alajh.

#17.Przypomnij sobie o ważnych wydarzeniach historycznych, które miały miejsce podczas Ramadan.

A.Objawienie Kuranu.

Allah(SŁT) mówi w Kuranie: Sura Krowa aja 185:
„ To jest miesiąc Ramadan, w którym został zesłany Kuran - droga prosta dla ludzi i jasne dowody drogi prostej, i rozróżnienie."

B. Bitwa pod Badr 17 ramadan rok 2h.

C. Wyzwolenie Mekki 20 ramadan rok 8h.

D. Jak również wiele innych bitw i wydarzeniach ,które miały ważne znaczenie historyczne.

#18.Postaraj się prowadzić zdrowy tryb życia i unikać złych nawyków.

Przestań palić papierosy, nie spożywaj w nadmiarze kawy.

Nie należy jeść za dużo, bo najgorsze miejsce do napełnienia u człowieka to jego żołądek. Człowiekowi wystarczy trochę jedzenia aby mógł stać . Jeżeli tego nie robi, to 1/3 należy przeznaczyć na jedzenie,1/3na picie i 1/3 na oddech. Termidi, Ibn Madza, Nasai.

#19.Postaraj się wykonać dokładnie i precyzyjnie swoją pracę.

Niech ten miesiąc nie sprawi abyśmy byli leniwi, i miej pracowici.

Wysłannik Allaha Muhammad (SAAŁ) powiedział Allah (S.ŁT) lubi jeśli ktoś z was wykonał pracę tak, żeby wykonać ją jak najlepiej

#20. Postaraj się o wyjaśnienie zasad Islamu innym.

Ten miesiąc jest okazją dla każdego muzułmanina i muzułmanki , aby wyjaśniali zasady Islamu.

Sura Wyjaśnione 41 aja 33
„A któż wypowiada piękniejsze słowa aniżeli ten , kto woła ludzi na drogę Allaha".

#21.Postaraj się unikać wszelkich niepotrzebnych rozmów i niepotrzebnych słów.

Prorok(SAAŁ) powiedział:
„Czyż jest coś innego, co rzuca ludzi twarzą w ogień piekielny, aniżeli żniwo ich języków." Relacjonował Termidi.

„Zaprawdę, prawdą jest, że prawdziwie pobożny nie należy do zdradliwych, przeklinających, przeklinających także niepoprawnych rozpustników." Relacjonował Termidi.

„Ten, który pozostawi dyskusję nie mając racji ,dostanie dom w najniższym miejscu w Raju. Ten, który pozostawi dyskusję mając racje, dostanie dom w środku Raju. Ten, który ma dobrą moralność, dostanie dom najwyższym miejscu w Raju. Relacjonował Termidi.

Abu Hurajra R.A przekazał: „Usłyszałem wysłannika Allaha Muhammad (SAAŁ), który mówił: „Jeśli ktoś z was ma post to niech podczas postu unika kłótni, jeśli ktoś go obraża lub atakuje , niech powie: mam post."
Mutafaq Alejh.

Abu Hurajra przekazał również, że Prorok(SAAŁ) powiedział: „ ten ,który nie przestanie powtarzać kłamstw i być intrygantem , Allah nie potrzebuje jego wstrzymania się odjedzenia i picia (postu)"
Relacjonował Buchari.

#22.Postaraj się chronić swój wzrok i słuch od zakazanych rzeczy.

Allah (SŁT) mówi w Kuranie Sura Światło aja 30:
„Powiedz wierzącym niech spuszczają skromnie swoje spojrzenia i niech chronią swoje ciała"
Wysłannik Allaha (SAAŁ) powiedział: „ Zachowujcie swoją czystość, albowiem Allach zniesławi wasze twarze." Relacjonował Termidi.

#23.Nie zapomnij o modlitwie Kijam w ostatnich 10 dniach Ramadan.

Allah (SŁT) mówi w Kuranie : Sura Owinięty Szatą aja 5-7
„ My rzucimy ci słowo wielkiej wagi: oto modlitwa na początku nocy
jest bardziej skuteczna i bardziej poprawna w wypowiedzi.
Bo przecież w ciągu dnia masz liczne zajęcia."

Opisując wiernych Allah(SŁT) Powiedział: Sura Rozpraszające aja 17-18: „Oni mało sypiali nocą, wzywali ich Stworzyciela i modlili się z obawą nadzieją, a przed brzaskiem prosili Allaha o przebaczenie."

Ajsza żona proroka (R.A)powiedziała : „ Prorok zawsze modlił się modlitwę nocną , aż popękała mu skóra na stopach więc powiedziałam do niego: O Wysłanniku Allaha ,czemu to robisz , Allah wybaczył ci wszystkie grzechy te co były i te co będą .Prorok odpowiedział:" Czyż nie powinienem być wdzięcznym sługą ."

#24. Pamiętaj o modlitwie Fadżr.

Dżondub Ibn Sofian R.A. przekazał, że Wysłannik Allaha (SAAŁ)
powiedział: „ten, który modli się rano Fadżr (Sobh) jest w opiece Allaha, popatrz synu Adama nic ci nie grozi pod opieką Allaha."
Relacjonował Muslim

#25.Pamiętaj o punktualności wykonując modlitwy, nie odkładaj ich na ostatnią chwilę.

Pewnego razu zapytano Wysłannika Allaha(SAAŁ) jaki czyn Allah lubi najbardziej? Wysłannik Allaha(SAAŁ) odpowiedział:" Modlitwę o czasie."

#26.Postaraj się modlić sunna - modlitwy nadobowiązkowe.

Om Almumenin Om Habiba R.A,żona Wysłannika Allaha(SAAŁ) powiedziała: Usłyszałam Wysłannika Allaha (SAAŁ),który mówił: „ Każdy muzułmanin, który modli się codziennie dla Allacha poza obowiązkowymi modlitwami,12 rakatów dobrowolnie, to Allach zbuduje dla niego dom w raju." Relacjonował Muslim.

#27.Nie zapomnij o nocy Al.-Kadr. i Dua w noc Al.-Kadr.

Allah (STŁ) mówi w Kuranie : Sura Al-Kadr:
„Zaprawdę zesłaliśmy go w Noc Przeznaczenia! a co cię pouczy, co to jest Noc Przeznaczenia? Noc Przeznaczenia - lepsza niż tysiąc miesięcy!
Aniołowie i Duch zstępują tej Nocy, za pozwoleniem swego Pana,
dla wypełnienia wszelkich rozkazów. Ona to pokój - aż do pojawienia się zorzy porannej!"

Wysłannik Allaha Muhammad(SAAŁ) powiedział swoim przyjaciołom ,że Noc Al-kadr wypada w ostatnich dziesięciu (nieparzystych) dniach miesiąca Ramadan."

Najlepsza Dua tej nocy:
„ O Allah jesteś Wybaczający. Hojnie lubisz wybaczać.O Allah wybacz mi."
Do czynności bardzo zalecanej w noc Al-Kadr jest modlitwa Qeijam.

#28.Nie zapomnij o Zakat Al. -Fitr.

Abdullah Ibn Omar R.A. powiedział: „Wysłannik Allaha(SAAŁ) nakazał aby każdy muzułmanin: niewolnik, człowiek wolny, mężczyzna, kobieta, dziecko, starzec, ma obowiązek płacenia zakat Al-Fitr."
Hadis ze zbiorów Al-Buchariego I Muslima.

#29.Nie zapomnij przygotować się do Id Al. Fitr.

Allah(SŁT) mowi w kuranie sura Pielgrzymki aja 34:
„Dla każdego narodu ustanowiliśmy jakieś obrzędy kultowe( święta)."
Id znany jako dzień wynagrodzenia i prezentów.

Złóż życzenia innym muzułmanom( telefoniczne, listowne, itd).

Odwiedzać znajomych rodzinne i przyjaciół.

#30.Pamiętaj o 6 dniach postu w miesiącu Shawwal.

Abu Ajub R.A przekazał, że wysłannik Allaha (SAAŁ) powiedział:
„ Ten, który pościł cały miesiąc Ramadan i do tego pościł jeszcze sześć dni miesiąca Szałal to jest to jemu uznane jak post całego życia." Relacjonował Muslim

(Samir Ismail ,Polska 2003)

Źródło:

1. Al.-Kuran Al.-Karim.
2. „Osobowość współczesnego muzułmanina." autor Mustaffa atahhan.
3. „Co oznacza że jestem Muzułmaninem". autor Fathi Yakan.

strona zalozona 15/03/2011

wszystkie Tlumaczenia z jezyka angielskiego dokonala: Malgorzata Tomczak.

 

Kontakt:

Please enter the code:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.