Allah jest właściwym imieniem stosowanym w odniesieniu do Jedynego Boga, który istnieje sam z siebie, którego najpiękniejsze imiona określają Jego Boskie atrybuty. Allah mówi w Koranie:

On jest Bogiem! Nie ma boga, jak tylko On!;- Król, Przenajświętszy, Pokój, Wierny, Zachowujący, Potężny, Przemożny, Wyniosły! Chwała niech będzie Bogu! On jest ponad to, co dodają Mu jako współtowarzyszy! On jest Bogiem! Stworzycielem, Twórcą, Kształtującym! Do Niego należą najpiękniejsze imiona! Głosi Jego chwałęto, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi! On jest Potężny, Mądry” (59: 23-24)

Allah jest Jeden, Jedyny, Niepodzielny, Unikatowy. Nie ma On ani syna ani wspólnika ani nikogo Jemu równego. On jest Jedynym Stworzycielem i Podtrzymującym wszechświat. On Istota nie jest podobna do żadnej innej Istoty. On nie jest zawarty w niczym, ani nic nie jest zawarte w Nim. @ Nie ma nikogo jak ON”. Allah w Koranie mowi:

„Mów(O Muhammadzie): "On jest Allah - Bóg Jeden; Allah Wiekuisty(Allah - Samowystarczalny Władca, Którego cale stworzenie potrzebuje,{On ani nie je ani nie pije})!; Nie zrodził i nie został zrodzony! Nikt Jemu nie jest równy!" (Al-Ichlas – 112:1-4)

On jest Stworzycielem, w Którego Rekach jest prawo dyspozycji wszystkimi sprawami. Allah jest Wszechmocny, Wszechweidzacy. Allah mówi:

Czyż ty nie wiesz,że do Allah należy królestwo niebios i ziemi i że, poza Allah, nie ma dla nas ani opiekuna, ani pomocnika? (2:117)

Nie ma nikogo kto mógłby oprzeć się Jego Nakazom, czy zmienić Jego Decyzje. On jest Miłosierny, którego Miłosierdzie obejmuje wszystko. Prorok Mojżesz(pzn) opisuje Allah:

„Powiedział: "Panie mój. Przebacz mnie i mojemu bratu! I wprowadź nas do swojego miłosierdzia! Ty jesteś najbardziej miłosierny z miłosiernych! " (7:151)

Allah mowi:

“…Powiedział: "Ja dosięgam Moją karą, kogo chcę,a Moje miłosierdzie obejmuje każdą rzecz….” (7:156)

Allah jest Mądry we wszystkich Jego Czynach i sprawiedliwy w Swoich Wyrokach. Jego Sprawiedliwość zapewnia ład we wszechświecie. Allah mówi:

„Zaświadcza Bóg, iż nie ma boga, jak tylko On,- i aniołowie, i ludzie posiadający wiedzę -utrzymując ze słusznością: "Nie ma boga, jak tylko On, Potężny, Mądry!" (3:18)

Nie ma nikogo kto dzieliłby z Nim Jego Władze, jak również nie potrzebuje On niczyjej pomocy czy syna.

Allah jest ponad siedmioma niebami, na Swoim Tronie zarządzającym w sposób odpowiedni Jego Wielkości i Majestatowi. Allah mówi:

„ Zaprawdę, wasz Pan to Allah, który stworzył niebiosa i ziemię w ciągu sześciu dni; następnie zasiadł na tronie. On pokrywa nocą dzień,który pospiesznie za nią podąża. Słońce, księżyc i gwiazdy są podporządkowane Jego rozkazowi. Czyż nie do Niego należy stworzenie i rozkaz? Błogosławiony niech będzie Allah, Pan światów!(7:54)

„…On - Przebaczający, Miłościwy! On - Władca Tronu Godnego Chwały! On czyni to, co chce!”(85:14-16)

Allah objawił Jego ostateczne Pismo, Koran, Swojemu ostatniemu Prorokowi, Muhammadowi(pzn), który był odpowiedzialny za dostarczenie Wadomosci o Islamie do ludzi. Allah mówi:

„Powiedz (O Muhammadzie): "O ludzie! Ja jestem posłańcem Boga do was wszystkich, Tego, do którego należy królestwo niebios i ziemi . Nie ma boga, jak tylko On ! On daje życie i sprowadza śmierć! Wierzcie więc w Allah i w Jego Posłańca, który nie potrafi ani czytać ani pisać, który wierzy w Allah i w Jego słowa ! Podążajcie za nim, a być może, będziecie prowadzeni drogą prostą!"(7:158)

On jest Wywyższony Allah. Niech będzie Mu Chwała. On jest Doskonały. Allah mówi:

„Allah! Nie ma boga, jak tylko On- Żyjący, Istniejący! Nie chwyta Go ni drzemka, ni sen. Do Niego należy to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi! A któż będzie się wstawiał u Niego inaczej jak za Jego zezwoleniem? On wie, co było przed nimi, i On wie, co będzie po nich. Oni nie obejmują niczego z Jego wiedzy, oprócz tego, co On zechce. Jego tron jest tak rozległy jak niebiosa i ziemia; Jego nie męczy utrzymywanie ich. On jest Wyniosły, Ogromny” (2:255)

Allah jest Władcą, Stworzycielem, jest Niepodległy, jest Kierownikiem wszystkich spraw. On jest prawdziwym Bogiem, i wszystkie inne bóstwa sa fałszywe. On jest Jedyny i Niepowtarzalny. Nie ma partnerów, nikt nie może dzielić Jego niepowtarzanych imion i atrybutów. Allah mówi:

„On jest Panem niebios i ziemi, i tego, co jest między nimi. Przeto oddawaj Mu cześć i bądź wytrwałym Jego czcicielem! Czy ty znasz kogoś, kto może być nazwany Jego imieniem?” (19:65)

Allah jest Wieczny, Samoistny, Podtrzymujący. Jest Wszechwiedzący, którego wiedza pojmuje w najdoskonalszy sposób wszystko, ukryte i widoczne, male i duże:

„Trzymajcie w tajemnicy wasze słowa albo głoście je jawnie; zaprawdę, On wie dobrze, co się kryje w waszych sercach! Czyż nie będzie wiedział Ten, który stworzył?On jest Przenikliwy, Świadomy!” (67: 13-14)

„…I nie ujdzie uwagi twego Pana nawet ciężar jednego pyłku- ani na ziemi, ani w niebiosach; ani też coś jeszcze mniejszego od tego, ani też większego…” (10:61)

„Powiedział: "Wiedza o nich jest u mojego Pana- w Księdze. Nie błądzi mój Pan i nie zapomina!" (20:52)

Allah jest Współczujący, Miłosierny, którego miłosierdzie ogarnia wszystko. Allah jest daleki od niesprawiedliwości i tyranii.

„…Twój Pan nie wyrządzi krzywdy nikomu…” (18-49)

„Zaprawdę, Bóg nie czyni ludziom niesprawiedliwości, lecz ludzie sobie samym wyrządzają niesprawiedliwość!” (10-44)

Nic nie jest w stanie zniweczyć Jego Władzę, jeśli Allah chce czegoś, mówi” Bądź” i jest.

„…Lecz nic nie jest w stanie sprowadzić Allah do niemocy, ani w niebiosach, ani na ziemi. Zaprawdę, On jest Wszechwiedzący, Wszechwładny!” (35:44)

Zachowuje niebiosa i ziemie bez żadnego ciężaru obarczającego go: „Jego Tron rozpościera się ponad niebiosami i ziemią, I nie odczuwa On zmęczenia w strzeżeniu i zachowywaniu ich. On jest Najwyższy, Doskonały(w chwale) „ (2:255)

On jest Żyjący i Wiekuisty , ani zmęczenie ani sen Go nie ogarnia. Do Niego należy Królestwo Nieba i Ziemi. Do Allah należy królestwo niebios i ziemi. On stwarza to, co chce. On daje córki, komu chce, i On daje synów, komu chce. Albo też łączy je parami, synów i córki; i On czyni bezpłodnym, kogo chce. Zaprawdę, On jest Wszechwiedzący, Wszechwładny!” (42:49-50)

On zna widzące I niewidzące. Każde stworzenie na ziemi jest zależne od Allah i On zapewnia byt.

Zaprawdę, u Allah jest Wiedza o Godzinie! On spuszcza ulewę.On wie, co jest w łonach. Lecz nie wie dusza, co zyska jutro, i nie wie dusza, na jakiej umrze ziemi. Zaprawdę, Allah jest Wszechwiedzący, w pełni Świadomy!” (31:33-34)

Jego słowa sa najbardziej wiarygodne w przekazywaniu informacji i najbardziej sprawiedliwe w rządzeniu.” Spełniło się słowo twego Pana w prawdziwości i sprawiedliwości. Nikt nie jest w stanie zmienić Jego słów. On jest Słyszący, Wszechwiedzący (6:115)

Allah jest dużo ponad Jego stworzenie, Jego osoba i Jego atrybuty, ponieważ Allah powiedział o sobie:

On jest Panem przemożnym nad Swoimi sługami. On jest Mądry, doskonale Świadomy!” (6:18)

“Zaprawdę Allah jest Potężny, Mądry” (2:220)

Jego znaki sa wszędzie, i Allah zaznacza w wielu wersach Koranu, aby zwracać nasza uwagę na te znaki i zastanawiać się and Allah Władzą i wówczas zwracać się do Niego w czci:

„A z Jego znaków jest to, iż On stworzył was z prochu; następnie oto, wy ludzie, rozprzestrzeniliście się. I z Jego znaków jest to, iż On stworzył dla was żony z was samych, abyście mogli odpocząć przy nich; i ustanowił między wami miłość i miłosierdzie. I z Jego znaków jest stworzenie niebios i ziemi, różnorodność waszych języków i kolorów. Zaprawdę, w tym są znaki dla tych, którzy wiedzą! I z Jego znaków jest- wasz sen w nocy i w dzieńi wasze poszukiwanie Jego łaski. Zaprawdę, w tym są znaki dla ludzi, którzy słyszą. I z Jego znaków jest to, iż On ukazuje wam błyskawicę,by wzbudzić strach i nadzieję,iż On zsyła z nieba wodęi ożywia przez nią ziemiępo jej śmierci. Zaprawdę, w tym są znaki dla ludzi, którzy są rozumni! I z Jego znaków jest to, iż stoją mocno na Jego rozkaz niebo i ziemia. Potem, kiedy On was wezwie jednym wezwaniem, wtedy z ziemi wyjdziecie. Do Niego należąci, którzy są w niebiosach i na ziemi; wszyscy są Jemu pobożnie posłuszni.” (30:20-26)

„On stworzył niebiosa bez filarów, które moglibyście widzieć. On rzucił na ziemię solidnie stojące, żeby nie kołysała się z wami. On rozprzestrzenił na niej wszelkie zwierzęta. Spuściliśmy z nieba wodę i sprawiliśmy, iż wyrosły na niej wszelkiego rodzaju szlachetne pary. To jest stworzenie Allah. A pokażcie mi to, co stworzyli ci, którzy są poza Nim! Tak! Niesprawiedliwi są w błędzie oczywistym!” (31:10-11)

“Zaprawdę, Allah sprawia, iż pęka ziarno i pestka. On wyprowadza żywe z martwego i On wyprowadza martwe z żywego. Taki jest Allah! Jakże możecie być odwróceni od prawdy?! On rozcina niebo dla jutrzenki; On uczynił noc odpoczynkiem, a słońce i księżyc - podstawą liczenia. To jest ustanowienie Potężnego, Wszechwiedzącego! On jest Tym, który uczynił dla was gwiazdy, abyście kierowali się według nich w ciemnościach - na lądzie i na morzu. Przedstawiliśmy wyraźnie znaki dla ludzi, którzy wiedzą! On jest Tym, który sprawił, iż powstaliście z jednej duszy, a potem przygotował wam pewne miejsce przebywania i pewne miejsce schronienia. Przedstawiliśmy wyraziście znaki dla ludzi, którzy pojmują. On jest Tym, który spuścił z nieba wodę,i dzięki niej wyrastają wszelkie rośliny. Z nich wyprowadziliśmy zieleń,a potem ziarna skupione w kłosach; a z palmy daktylowej kiście daktyli nisko zwisających; i ogrody winnej latorośli, drzewa oliwne i drzewa granatu, podobne do siebie i niepodobne. Popatrzcie na ich owoce, gdy one owocują i kiedy dojrzewają!Zaprawdę, w tym są znaki dla ludzi, którzy wierzą!” (6:95-99)

Nie ma nikogo równego, Allah, ponieważ jego Atrybuty sa idealne. Allah nie jest niesprawiedliwy dla nikogo, ponieważ Jego uczciwość jest doskonała. Allah jest świadomy wszystkich uczynków Jego stworzenia ze względu na Jego nadzór i wszechstronną wiedzę. Wszystkie nawet najbardziej skrywane uczynki sa Mu znane, w każdej chwili naszego życia.: „I w jakiejkolwiek byłbyś sytuacji, i cokolwiek recytowałbyś z Koranu, i jakiekolwiek podejmujecie działanie- My jesteśmy przy was świadkami, kiedy się w tym zagłębiacie. I nie ujdzie uwagi twego Pana nawet ciężar jednego pyłku- ani na ziemi, ani w niebiosach; ani też coś jeszcze mniejszego od tego, ani też większego- żeby to nie było w Księdze jasnej.”(10:61)

„On posiada klucze do tego, co skryte; zna je tylko On sam. On zna to, co jest na lądzie i na morzu. I żaden liść nie spada, żeby On o tym nie wiedział. I nie ma ziarna w ciemnościach ziemi, i nie ma niczego, świeżego czy suchego, co nie byłoby zapisane w Księdze jasnej.” (6:59)

„Bóg wie, co nosi każda żeńska istota i o ile kurczą się łona, i o ile się powiększają. Każda rzecz posiada u Niego pewną miarę. On zna to, co jest ukryte, i to, co jest jawne. On jest Wielki, Wyniosły! Równi są wobec Niego: ten spośród was, kto trzyma słowa w tajemnicy, i ten, kto je głosi jawnie; ten, kto kryje się nocą, i ten, kto chodzi swobodnie w dzień.” (13:8-10)

Allah jest źródłem boskich Pism. Allah powiedział: „On tobie( o Muhammad (pzn)) zesłał Księgę(Koran) z prawdą,stwierdzając prawdziwośćtego, co już było przed nią.On zesłał niegdyś Torę i Ewangelię. Jako drogę prostą dla ludzi i On zesłał rozróżnienie. Zaprawdę, tych, którzy nie uwierzyli w znaki Boga- czeka kara straszna! Bóg jest potężny, włada zemstą” (3:3-4)

Allah ujawnił je z jednego tylko powodu, aby prowadzić ludzkość ku drodze prostej, która prowadzi do dobrobytu w życiu doczesnym jak i przyszłym, aby wyznawać Allah Jedność (Tawheed) i dedykować swoje oddawanie czci jedynie Jemu. Allah powiedział: „Oto ten Koran prowadzi ku temu, co jest bardziej proste, i obwieszcza wiernym, którzy czynią dobre dzieła, iż czeka ich nagroda wielka (Raj)”.(17:9)

„To jest miesiąc ramadan, w którym został zesłany Koran- droga prosta dla ludzi i jasne dowody drogi prostej, i rozróżnienie” (2:185)

strona zalozona 15/03/2011

wszystkie Tlumaczenia z jezyka angielskiego dokonala: Malgorzata Tomczak.

 

Kontakt:

Please enter the code:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.