Qiyam -nocna modlitwa, w czasie Ramadanu, nazywana – Taraaweeh.

 

Chwała niech będzie Allah.

 

1.Abu Hurayra(niech Allah będzie z niego zadowolony) powiedział: Wysłannik Allah(pzn) zachęcał nas aby modlić się w nocy, w czasie Ramadanu, bez robienia tego obowiązkowego. Wówczas powiedział: Ktokolwiek modli się w nocy, w czasie Ramadanu, z wiara i nadzieja na nagrodę, wszystkie jego poprzednie grzechy będą wybaczone. Gdy Prorok(pzn) umarł, tak rzeczy zostały (np.: Taraaweeh nie był modlony się w grupach), i tak to pozostało za czasów khilaafah (rządów)Abu Bakr(niech Allah będzie z niego zadowolony), aż do początków khilaafah(rządów) Umar (niech Allah będzie z niego zadowolony)”

Amr Ibn Murrah al.-Juhani powiedział: „Mężczyzna z Qudaa’ah przyszedł do Proroka(pzn) i powiedział: O Proroku! Co myślisz jeśli ja zaświadczę, ze nie ma boga poza Allah i ze ty, Muhammad, jesteś Jego Wysłannikiem, i będę się modlić pięć obowiązkowych dziennych modlitw, i będę pościł miesiąc (Ramadan), i będę się modlił nocami w czasie Ramadanu, i będę płacił Zakaah(jałmużnę)? Prorok(pzn) odpowiedział: Ktokolwiek umrze robiąc to będzie wśród Siddeeqeen( tych którzy mówią prawdę) i męczenników”.

 

Laylat al-Qadr I jego czas.

 

2.Najlepsza z jego nocy(Ramadanu) jest Laylat al – Qadr, ponieważ Prorok(pzn) powiedział: ”Ktokolwiek modli się w noc Laylat al – Qadr(i ja złapie) w wierze i nadziej na nagrodę, wszystkie jego przeszłe grzechy będą wybaczone”

 

3. Modlenie się Qiyam w zgromadzeniu jest dozwolone, a nawet jest lepsze niż modlenie się samemu, ponieważ Prorok(pzn) sam tak robił i wyjaśniał jej zalety. Abu Dharr(niech Allah będzie z niego zadowolony) powiedział: „Pościliśmy z Wysłannikiem Allah(pzn), który nie prowadził nas w nocnej modlitwie, az do ostatnich siedmiu nocy Ramadanu, wówczas prowadził nas w nocnej modlitwie ,az do momentu gdy trzecia cześć nocy minęła. Gdy zostało sześć dni do końca Ramadanu, nie prowadził nas w qiyaam. Gdy zostało piec dni do końca Ramadanu, prowadził nas w qiyaam, az polowa nocy minęła. Powiedziałem: O Wysłanniku Allah, chciałbym abyś kontynuował do końca nocy. On odparł: Jeśli mężczyzna modli się za imamem az ten skończy, będzie się mu liczyło jakby modlił się cala noc. Gdy pozostały cztery noce do końca Ramadanu, Prorok(pzn) nie prowadził nas w Qiyaam. Gdy trzy noce pozostały, Prorok(pzn) przyprowadził, ze sobą, rodzinę, swoje żony i ludzi, i prowadził nas w Qiyaam, az obawialiśmy się, ze pominiemy al.- falaah. Zapytałem, Co to jest al.-falaah?, odparł, „Suhoor”. Po czym nie prowadził nas w Qiyaam przez resztę miesiąca” (saheeh Hadeeth zapisany przez autorów sunny)

 

4. Prorok(pzn) nie prowadził ludzi w Qiyaam przez resztę miesiąca Ramadan ponieważ obawiał się, ze stanie się to obowiązkowe, i wówczas ludzie nie byliby w stanie temu sprostać, jak jest zapisane w Hadisie Aiszy, która przekazała w al.-Saheehayn i innych. Po śmierci Proroka(pzn) nie było już takich obaw ponieważ Allah dopełnił Religię. Powód, dla którego Prorok(pzn) nie prowadził Qiyaam w zgromadzeniu podczas Ramadanu, przestał obowiązywać, i poprzednie reguły, tak wiem modlenie się Qiyaam w zgromadzeniu jest zalecane w Islamie. Tak wiec Umar(niech Allah będzie z niego zadowolony) ożywił ta regułę, jak jest zarejestrowane w Sahih al.-Bukhari i w innych.

 

5. Kobiety mogą dołączyć do Qiyaam modlitwy w zgromadzeniu, jak jest zapisane w hadisie Abu Dharr, przedstawionym powyżej. Jest dozwolone wyznaczyć imama tylko dla nich, innego niż imam dla mężczyzn. Jest udowodnione, ze gdy Umar(RA) zwoływał ludzi aby modlić się Qiyaam, wyznaczał Ubayy ibn Ka’b aby prowadził mężczyzn i Sulaymaan ibn Abi Hathmah aby prowadził kobiety. Arfajah al.-Thaqafi powiedział: „Ali ibn Abi Taalib(RA) nakazywał ludziom aby modlili się Qiyaam podczas Ramadanu, i wyznaczał imama dla mężczyzn i imama dla kobiet. Ja byłem imamem dla kobiet”.

Jest to dozwolone jeśli meczet jest wystarczająco duży, aby pomieścić wszystkich bez mieszania się.

 

6.Ilość rakatów Qiyaam jest jedenaście, i jest wskazane, aby nie przekraczać tej liczby, podobnie jak Prorok Muhammad(pzn), który nigdy nie modlił się więcej niż jedenaście rakah Qiyaam. Aisha(RA) była zapytana jak Prorok(pzn) modlił się podczas Ramadanu. Powiedziała:” Wysłannik Allah(pzn) nigdy nie modlił się więcej niż jedenaście rakah(Qiyaam), czy to podczas Ramadanu, czy w innym czasie. Modlił się cztery Rakah, i nie pytaj mnie jak piękne i jak długie one były. Następnie modlił się cztery rakah, i nie pytaj mnie jak piękne i jak długie one były, a następnie modlił się trzy” (al.- Bukhari, Muslim i inni)

 

7. Modlący się może zrobić mniej Rakah, nawet jeśli jest to tylko jeden rakah witr. Ponieważ Prorok(pzn) tak robił i o tym mówił.

Aisha(RA) była zapytana ile rakah Witr modlitwy Prorok(pzn) wykonywał? Powiedziała: „Zwykł był modlić się cztery i trzy, lub sześć i trzy lub dziesięć i trzy. Nigdy nie modlił się mniej niż jedenaście lub trzynaście” (przekazał Abu Dawood, Ahmad i inni).

Prorok(pzn) sam powiedział: Witr jest prawda, wiek ktokolwiek chce może modlić się pięć, i ktokolwiek chce może modlić się trzy, i ktokolwiek chce może modlić jeden”

 

8.Jesli chodzi o recytowanie Koranu podczas Qiyam, czy to w Ramadanie czy w innym czasie. Prorok(pzn) nie określił limitu, czy stwierdził co jest za mało, czy co jest za dużo. Jego recytacje różniły się, czasami były długie czasami krótkie. Czasami w każdym rakah recytował odpowiednik sury Al-Muzammil (Owinięty Szatą), która ma 20 ayat(wersów), czasami recytował odpowiednik 50ciu ayat. Prorok(pzn) mawiał: Ktokolwiek modli się w nocy i czyta/recytuje sto ayat(wersów) nie będzie zapisany jako jeden z niedbałych”, według innego hadisu „…i czyta/ recytuje sto ayat, będzie zapisany jako oddany i szczery wierny”

Gdy Prorok(pzn) był chory, recytował siedem długich soorahs(rozdziałów) w nocnej modlitwie, np.: Al.-Baqarah(krowa), Aal ‘Imraan(rodzina Imrana), al.- Nisaa(kobiety), al.- Maa’idah(stół zastawiony), al.-An’aam(trzody), Al.-A’rraf(wzniesione krawędzie) i al.-Tawbah(skrucha).

Hudhayfah ibn al.-Yamaan przekazal, ze modlil się za Prorokiem(pzn), w jednym rakah Prorok(pzn) wyrecytowal al.-Baqarah(krowa), al.-Nisa’(kobiety) i al.-Imraan(rodzina Imrana), i recytował je wolnym i stabilnym tonem. Jest udowodnione w najbardziej wiarygodnych (większości Sahih) isnaads, ze Umar(RA) wyznaczył Ubayy ibn Ka’b aby prowadził ludzi w modlitwie jedenastu rakah w Ramadanie, Ubayy recytował ayat(wersy) po sto, ludzie modlący się z nim opierali się na laskach ponieważ modlitwy były takie długie, i nie kończyli aż do paru minut przed Fajr modlitwą.

Jest także przekazane w Sahih, ze Umar wołał recytujących podczas Ramadanu i wyznaczał najszybszemu ,aby recytował trzydzieści ayat, średniemu dwadzieścia piec ayat, a najwolniejszemu dwadzieścia ayat.

Jednak, gdy dana osoba modli się Qiyam sama, może modlić się jak długo, czy krotko zechce. Jeśli inni zgodzą się z Imamem, ten także może przedłużyć modlitwę. Im dłuższa jest modlitwa tym lepiej, ale dana osoba nie powinna przesądzać i spędzić cala noc w Qiyam, z wyjątkiem szczególnych sytuacji, podążając za Prorokiem(pzn), który powiedział: „Najlepszą drogą jest droga Muhammada”. Jeśli osoba modli się jako Imam, powinien dostosować modlitwę, do tego co jest łatwiejsze dla ludzi modlących się z nim, ponieważ Prorok(pzn) powiedział: Jeśli którykolwiek z was prowadzi ludzi w modlitwie, niech zrobi ja krótką, ponieważ wśród nich są młodzi i starzy, słabi, i ci którzy maja potrzeby. Ale jeśli modli się sam, niech modli się jak długo tylko zechce”

 

9.Czas na Qiyam jest od zakończenia Isha modlitwy, aż do modlitwy Fajr, ponieważ Prorok(pzn) powiedział: Allah dodał wam jeszcze jedną modlitwę, która jest Witr, wiec odmawiajcie ją pomiędzy modlitwą Isha, a modlitwą Fajr

 

10.Odmawianie Qiyam przy końcu nocy jest lepsze, dla tych, którzy potrafią wytrzymać, ponieważ Prorok(pzn) powiedział: „ Ktokolwiek obawia się, ze nie wstanie przy końcu nocy, niech modli się Wirt na początku nocy, ale ktokolwiek czuje, ze będzie w stanie wstać przy końcu nocy, niech modli się Witr przy końcu nocy, ponieważ modlitwa na końcu nocy jest widziana(przez anioły), a to jest lepsze”

 

11. Jeśli mamy do wyboru modlić się w zgromadzeniu na początku nocy, a modleniem się samemu na końcu nocy, jest lepsze jeśli modlimy się w zgromadzeniu Jamaa’ah, ponieważ to jest liczone, jakby dana osoba modliła się całą noc.

Tak postępowali Towarzysze Proroka(pzn) – Sahaabah – za czasów Umar (RA). Abd al.-Rahmaan ibn ‘Abd al.-Qaari powiedział: „Poszedłem z Umar ibn al.-Khattaab do meczetu jednej nocy Ramadanu, i zobaczyłem ludzi rozproszonych po meczecie, niektórzy modlili się indywidualnie, niektórzy w małych grupkach. Umar powiedział: Na Allah, myślę, ze jeśli zgromadzę ich wszystkich za jednym prowadzącym będzie lepiej. Wiec tak zrobił, i zgromadził wszystkich za Ubayy ibn Ka’b. Poszedłem z nim innej nocy, i wszyscy modlili się za ich recytatorem, Umar powiedział: Co za dobra innowacja to jest. To gdy śpią i przegapiają – znaczy drugą cześć nocy – jest lepsze niż to co czynią teraz; ludzie niegdyś modlili się Qiyam na początku nocy

Zayd ibn Wahb powiedział: „ Abd-Allaah prowadził nas w modlitwie w Ramadanie, i kończył w nocy

 

12.Prorok(pzn) zabronił modlić się Witr jako trzy rakah, i wytłumaczył to mówiąc: „Nie róbcie jej podobnej do modlitwy Maghrib”. Dlatego osoba, która chce modlić się trzy rakah Witr powinna znaleść sposób taki aby była ona inna niż Maghrib. Są dwa sposoby: albo poprzez robienie Salaam po pierwszych dwóch rakah, co jest najlepszym sposobem; albo poprzez nie siadanie po pierwszych dwóch rakah(np.: modlenie się trzy rakah bez przerwy). A Allah wie najlepiej.

 

13. Sunną jest recytowanie sury Al.-A’La (Najwyższy) w pierwszym rakah, Al.-Kaafiroon (Niewierni) w drugim rakah i al.- Ikhlas(szczerość wiary) w trzecim rakah. Czasami al.-Falaq(jutrzenka) i an-Naas(ludzie) może być także dodane.

Było przekazane w Sahih, że Prorok(pzn) raz wyrecytował sto ayat(wersów) sury al.-Nisa(kobiety) w jednym rakah Witr.

 

14.Ososba może także być pokorna przed Allah i wyrecytować du’aa, które Prorok(pzn) nauczył swojego wnuka al.-Hasan ibn Ali(RA), która brzmi:  

“Allaahumma’hdinee fiman hadayta wa ‘aafinee fiman ‘aafayta wa tawallanee fiman tawallayta wa baarik lee fimaa a’tayta wa qinee sharra maa qadayt, fa innaka taqdee wa laa yuqdaa ‘alayk. Wa innahu laa yadhillu man waalayta wa laa ya’izzu man ‘aadayt. Tabaarakta Rabbanaa wa ta’aalayt. Laa majaa minka illa ilayk”

(O Allah prowadź mnie wraz z tymi, których poprowadziłeś, wybacz mi wraz z tymi, którym wybaczyłeś, bądź mi sojusznikiem, wraz z tymi, którym jesteś sojusznikiem, i błogosław mi tym, czym Ty mnie obdarzyłeś. Chroń mnie przed złem, które Ty zarządziłeś, bo prawdziwie Ty zarządzasz i nikt nie może zarządzić ponad Toba. Z pewnością, ten któremu Ty okazujesz sojusznictwo nigdy nie będzie upokorzony i ten kogo bierzesz za wroga nigdy nie będzie zaszczycony i silny. Panie nasz, Błogosławiony i Wywyższony Jesteś. Nie ma ucieczki przed Toba, jak tylko do Ciebie )

 

15. Na końcu hadisu Abd al.’Rahmaan ibn Ubayd al.-Qaari czytamy, ze po recytacji Koranu robił on du’aa, gdzie przeklinał niewierzących, wysyłał błogosławieństwa dla Proroka(pzn), szukał wybaczenia dla wierzących mężczyzn i kobiet i prosił o własne rzeczy, po czym mówił:

“Allaahumma iyyaaka na’bud wa laka nusalli wa najud, wa ilayka nas’aa wa nahfud, wa narju rahmataka rabbanaa wa nakhaafu ‘adhaabak al-jadd. Inna ‘adhaabaka liman ‘aadayta mulhaq

(O Allah, Ciebie oto czcimy, do Ciebie sie modlimy i przed Toba stajemy, dla Ciebie borykamy się i trudzimy. Pokładamy nasze nadzieje w Twoim Miłosierdziu, O nasz Panie, I boimy się Twojej Strasznej kary, ponieważ Twoja kara na pewno dosięgnie, tego, którego Ty wziąłeś jako wroga). Po czym mówił „Allahu akbar” i robił czołobicie.

 

16. Jest sunną powiedzieć na koniec Wirt(przed lub po Salaam):

“Allaahumma innee a’oodhu bi ridaaka min sakhatika wa bi mu’aafaatika min ‘aqoobatika, wa a’oodhu bika minka. La uhsee thanaa’an ‘alayka, anta kamaa athnayta ‘ala nafsik

(O Allah, szukam ucieczki w Twojej przyjemności, od Twojego gniewu, i w Twojej opiece, przed Twoja karą. Szukam ucieczki w Tobie przed Tobą. Nie mogę wychwalić Cie wystarczająco, a Ty jesteś taki jakbyś wychwalał Sam siebie)

 

17. Gdy dał Salaam, na koniec Witr powiedział: „“Subhaan il-Malik il-Quddoos, subhaan il-Malik il-Quddoos, subhaan il-Malik il-Quddoos (Chwała niech będzie Władcy, Najwyższemu) przedłużając sylaby, i podnosząc glos za trzecim razem.

 

18. Osoba może pomodlić się dwa rakah po Witr jeśli chce, ponieważ jest udowodnione, że Prorok(pzn) tak robił. Prorok(pzn) powiedział: Ta podroż jest wyczerpująca i trudna, wiec jak każdy z was pomodli się Wirt, niech pomodli się dwa rakah. Jeśli się obudzi, to dobrze, w przeciwnym wypadku te dwa rakah zalicza mu się”

 

19 Jest sunną recytowanie sury Al.-Zalzala (trzęsienie ziemi) i al.-Kafiroon(niewierni) w tych dwóch rakah.

 

 

Wzięte z Qiyam Ramadaan szeicha al.-Albaani.

Modlitwa Taraweeh nie jest obowiązkowa dla kobiet, i jest dla nich lepiej, aby modliły się „nocna modlitwę” w domu, ponieważ Prorok(pokój z nim) powiedział:

„Nie zabraniajcie waszym kobietom chodzenia do meczetów, mimo iż ich domy sa dla nich lepsze” (przekazał Abu Dawood w al.-sunan, Baab maa jaa’a fee khurooj al.-nisaa’ilaa’l-masjid: Baab al.-tashdeed fee dhaalik. Zobacz również Saheeh al.-Jaami’, numer: 7458).

Kiedykolwiek kobieta modli się w miejscu, które jest prywatne i bardziej skryte, to jest lepsze dla niej, jak Prorok(pzn) powiedział: „modlitwa kobiety w jej domu jest lepsza niż jej modlitwa w ogrodzie, i jej modlitwa w sypialni jest lepsza niż jej modlitwa w domu” (przekazał Abu Dawood w al.-sunan, Baab maa jaa’a fee khurooj al.-nisaa’ilaa’l-masjid: Baab al.-tashdeed fee dhaalik. Zobacz również Saheeh al.-Jaami’, numer: 3833)

Umm Humayd, zona Abu Humayd al – Saa’idi przekazała, ze przyszła do Proroka(pzn) i powiedziała: „O Wysłanniku Allah, ja kocham modlić się z Toba. Prorok(pzn) odpowiedział: Ja wiem, ze ty kochasz modlić się ze mną, ale twoja modlitwa w domu jest lepsza niż twoja modlitwa w ogrodzie(przed domem), i twoja modlitwa w ogrodzie jest lepsza niż twoja modlitwa w meczecie twoich ludzi(lokalnym), a twoja modlitwa w meczecie twoich ludzi jest lepsza dla ciebie niż twoja modlitwa w moim meczecie. Po czym rozkazała, aby wybudowano jej miejsce modlitwy w najdalszym, najciemniejszym miejscu jej domu, i zawsze się tam modlitwa, az spotkała Allah (umarła).(przekazał Imaam Ahmad)

Ale fakt, iż modlenie się w domu jest lepsze, nie oznacza, ze kobiety maja zabronione chodzenie do meczetu; jak jest zrozumiale z następującego Hadisu: Od Abdullah ibn ‘Umar, który powiedział: „Słyszałem, ze Prorok Allah(pzn) powiedział: Nie zabraniaj kobietom chodzenia do meczetów jeśli poproszą cie o to”. Bilaal ibn ‘Abdallah powiedział: Na Allah, zabronimy im”. (Ibn ‘Umar) zwrócił się do niego i wypomniał mu w bezprecedensowy sposób, mówiąc: „Ja ci mowie, ze Prorok(pzn) powiedział, a ty mówisz „na Allah, zabronimy im”!!(Sahih Muslim, 667)

Ale sa konkretne reguły, które ida w parze z pozwoleniem kobietom przebywania w meczecie:

- Powinna nosić pełny Hijab( czyli abaja (lub odpowiednik)i zakrycie Glowy, luźne ubranie)

- Nie powinna używać perfumów poza domem

- Powinna mieć pozwolenie męża

Jej wyjście nie powinno ciągnąc za sobą innych, zabronionych czynów, jak na przykład bycie samemu w samochodzie z obcym mężczyzną(kierowca). Jeśli kobieta zrobi cos tak złego, jej mąż, czy opiekun ma prawo powstrzymać ja, w zasadzie jest zobowiązany ja powstrzymać od chodzenia do meczetu.

Zapytano Szeicha ‘Abd al.-‘Azeez ibn Baaz, o modlitwę Taraweeh w szczególności , i czy jest lepiej dla kobiet modlić się ja w meczecie. Wskazał negatywnie i powiedział, ze ahaadeeth (hadis) który mówi, ze jest lepiej dla niej modlić się w domu dotyczy wszystkich modlitw, i Taraweeh się do nich zalicza jak i inne, I Allah wie najlepiej.

 

 

Sheikh Muhammed Salih Al - Munajjid

strona zalozona 15/03/2011

wszystkie Tlumaczenia z jezyka angielskiego dokonala: Malgorzata Tomczak.

 

Kontakt:

Please enter the code:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.